PREVENTIVNÍ PROGRAM ON-LINE


Tato on-line setkání realizujeme jako plnohodnotnou náhradu prezenčních setkání na školách, které jsou zapojené v jednom z nabízených Programů dlouhodobé prevence v případě distanční výuky spolupracujících tříd. Jedná se o setkání pro žáky 4. – 9. ročníku základních škol probíhající na platformě Zoom nebo na školou využívané platformě. Setkání je koncipováno na 2 hodiny a odráží tím specifika náročnosti on-line prostoru na pozornost i přípravu programu. Tato délka je výsledkem konsensu se zapojenými školami tak, aby se stále jednalo o plnohodnotnou a zároveň efektivní náhradu 3 hodin v prezenční formě. 

Pokud nejste školou zapojenou v Programu všeobecné dlouhodobé primární prevence, naleznete nabídku on-line preventivních seminářů pod Centrem vzdělávacích aktivit

Témata setkání jsou zaměřena na aktuální potřeby třídních kolektivů, odrážejí a reflektují důvody přerušení prezenční výuky. V programu je kladen ještě vyšší důraz na rozvoj a posilování sociálních dovedností (např. schopnost čelit tlaku ze strany okolí, vytvářet přátelské vztahy, dovednost rozhodování), intrapsychických dovedností (např. zvládání frustrace, stresu, zátěže, hněvu, zvyšování zdravého sebeuvědomování, práce s emocemi), komunikace a zdravých vztahů v kolektivu i na dálku, výraznou roli zde hraje také prvek relevantního ocenění.

Tento typ programu je zaměřen na práci s emocemi a jejich prožívání, na podporu kolektivu přes distanci, která je obklopuje, na mezilidské vztahy situaci navzdory. V průběhu celého programu je kladen důraz na společný prožitek a vědomí vzájemné podpory. Obsahem jsou témata týkající se sebepéče, coopingových strategií, respektu, efektivní komunikace i rizikového trávení volného času. Cílem všech setkání je podpora koheze kolektivů i jednotlivých žáků v nich v nestandardní životní situaci. 

Tematické rozložení on-line preventivních setkání má pevně stanovenou strukturu.

  1. SETKÁNÍ

4. a 5. ročník

KAŽDÝ SÁM, ALE STÁLE SPOLU

Cílem bloku je vést žáky k otevřené komunikaci a k vytvoření bezpečného prostoru pro společné sdílení nejen emocí a pocitů, ale také názorů, myšlenek či postřehů. Během bloku vedeme žáky k diskuzi o vhodném a nevhodném chování ve škole, uvědomění si vlastního chování ve třídě. Hlavním smyslem pracovního online bloku je zvědomení toho, že i přesto, že žáci nejsou fyzicky spolu ve třídě, principy slušného chování, dobré vztahy, spolupráce a komunikace jsou klíčovými pro fungování kolektivu a je potřeba na nich neustále pracovat. Techniky jsou orientovány na poznání sebe sama, svých potřeb a současně i vnímání potřeb druhých.

6. a 7. ročník

EMOCE

Blok je zaměřen zejména na práci s emocemi a zvládání náročných životních situací. Žáci jsou za pomocí interaktivních technik vedeni k pojmenovávání, rozpoznávání emocí a hledání účinných strategií pro jejich zvládání. Emoce jsou přirozenou lidskou součástí a zejména v náročných situacích je třeba s nimi umět vědomě pracovat a pečovat tak o svou psychickou pohodu. Cílem bloku je tedy také hledání vlastních vyrovnávacích strategií.

8. a 9. ročník

LÍTÁME V TOM VŠICHNI 

Blok je zaměřen především na mezilidské vztahy, a to s akcentem na kritické myšlení, předsudky a problematiku prvního dojmu. Žáci jsou za pomoci interaktivní techniky vedeni k vlastnímu kritickému uvažování, k rozhodování na základě objektivních informací, ale i ke zvažování a rozeznávání vlastních subjektivních pocitů. Cílem bloku je uvědomění aspektů, které dotvářejí naše úvahy o vlastním životě a příbězích, které žijí lidé v našem okolí. V tématu bloku se také dotýkáme emocí, vedeme žáky k jejich pojmenování, zároveň využíváme netradiční formy prezentace a blok se tematicky taktéž dotýká „online“ prostoru a jeho rizik.

  1. SETKÁNÍ

4. a 5. ročník

EMOCE

Blok je zaměřen zejména na práci s emocemi a zvládání náročných životních situací. Žáci jsou za pomocí interaktivních technik vedeni k pojmenovávání, rozpoznávání emocí a hledání účinných strategií pro jejich zvládání. Emoce jsou přirozenou lidskou součástí a zejména v náročných situacích je třeba s nimi umět vědomě pracovat a pečovat tak o svou psychickou pohodu. Cílem bloku je tedy také hledání vlastních vyrovnávacích strategií.

6. a 7. ročník

MY SE MÁME… (vztahy)

Hlavním tématem bloku je obnova třídního kolektivu, jeho fungování a mezilidské vztahy. Program reaguje na situaci týkající se distanční výuky a jejich dopadů na třídní kolektiv, který v době plné změn přetrvává. V bloku je reflektováno těšení se a sdílení případných obav a očekávání týkajících se návratu do školy. Záměrem je naladit žáky na společnou práci a podpořit je ve zvědomení vlastní pozice a vlastních potřeb v rámci kolektivu a zároveň je vést k zodpovědnosti za své chování. Důraz je kladen i na konkrétní situace z prostředí školy. 

Nebo

MY SE MÁME… (emoce)

Hlavním záměrem bloku je práce s intenzivními emocionálními stavy, které jsou primárně vnímány jako ‚nevhodné‘ (zlost, odpor, strach, smutek). Jednotlivé techniky podporují naladění na vlastní emoce, uvědomění si vlastního prožívání a jejich následné pojmenování. Cílem je seznámit žáky s okamžitými a dlouhodobými vyrovnávacími strategiemi případných stresových situací a vyzdvižení náročných životních situací jakožto příležitostí k rozvoji.

8. a 9. ročník

EMOCE

Blok je zaměřen zejména na práci s emocemi a zvládání náročných životních situací. Žáci jsou za pomocí interaktivních technik vedeni k pojmenovávání, rozpoznávání emocí a hledání účinných strategií pro jejich zvládání. Emoce jsou přirozenou lidskou součástí a zejména v náročných situacích je třeba s nimi umět vědomě pracovat a pečovat tak o svou psychickou pohodu. Cílem bloku je tedy také hledání vlastních vyrovnávacích strategií.