Krizová Intervence I.

Kurz je v teoretické i praktické rovině věnován tématům krize a krizové intervence. Obsahem kurzu je seznámení se základním pojmoslovím z oblasti krizové intervence, s legislativním rámcem, typologií krize, fázemi krizového stavu, fázemi krizové intervence a s pravidly krizového rozhovoru. Podstatou kurzu je osvojení si základních postupů vedení rozhovoru s klientem v krizi a praktický nácvik řešení krizových situací. Cílem kurzu je vybavit účastníka základními teoretickými znalostmi a dovednostmi těchto znalostí využít při provázení jedince krizovou situací, tj. schopnost rozpoznat, že je klient v krizi; umění s klientem v krizi navázat kontakt a akceptovat jej s jeho individualitou prožívání krizové situace; schopnost reflektovat vlastní prožitky spojené se setkáním s krizí, identifikovat kroky, kterými může klienta provázet; podpora klienta ve zvyšování náhledu na náročnou životní situaci, kterou prochází; podpora klienta v rozhodování o dalších krocích a podpora klienta v proaktivním jednání. Dále je cílem vybavit účastníka schopností udržet krizový kontakt, ukončit jej a proběhnutý kontakt reflektovat.

 

Rozsah: 8h

Forma: Kurz

Zaměření: PRÁCE S KLIENTY

Vzdělávání je určeno: Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, psychologům

Co Vám vzdělávání přinese: Kurz má účastníkům přinést ucelenou představu o základních principech krizové intervence a zvýšit jejich kompetence při práci s klientem v krizi.

Minimální počet účastníků: 15

Cena: 2.000,- Kč / osoba

Číslo akreditace: MPSV: A2021/0203-SP/PC

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.