VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SEMIRAMIS Z.Ú.

Všeobecné obchodní podmínky SEMIRAMIS z.ú.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi Poskytovatelem a Objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb.

1. Vymezení smluvních stran

Poskytovatelem je SEMIRAMIS z.ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02, Nymburk, IČ: 708 45 387, společnost zapsaná v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka U 400 (dále jen „Poskytovatel“).

Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb Poskytovatele elektronicky prostřednictvím emailu nebo telefonicky na uvedených kontaktech (dále jen „Objednatel“).

2. Pořádání vzdělávacích akcí

Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), pobytový seminář, beseda nebo přednáška.

Poskytovatelem vzdělávacích akcí je společnost SEMIRAMIS z. ú..

Termíny a ceny vzdělávacích akcí včetně všech změn uveřejňuje Poskytovatel na svých internetových stránkách www.os-semiramis.cz.

Poskytovatel může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností, ale termín může změnit nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem přednáškových sálů, ubytování a dopravu lektora).

Výzva k provedení platby na účet společnosti je Objednateli zaslána e-mailem, který současně potvrzuje přijetí jeho přihlášky. V případě písemné objednávky, je Objednatel informován o způsobu úhrady písemně – údaje k platbě jsou uvedeny v Zálohovém listu. Kurzovné je nutno uhradit dle platebních podmínek uvedených v potvrzení o přijetí přihlášky/zálohovém listu. Po tomto datu bude Objednatel vyzván k urychlenému provedení platby, jinak bude jeho objednávka stornována.

Pokud není uvedeno jinak, příjem přihlášek končí 21 dní před zahájením vzdělávací akce. V případě, že nebude naplněna maximální kapacita, může Poskytovatel posunout termín uzávěrky přihlášek. O dodatečném podání přihlášky je nutno se informovat telefonicky nebo e-mailem v Centru vzdělávacích aktivit Poskytovatele. V případě volných míst může zájemce podat přihlášku i po termínu uzávěrky přihlášek.

Při naplnění kapacity vzdělávací akce jsou přihlášení zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. Pokud Objednatel neuhradí cenu vzdělávací akce do termínu splatnosti, ztratí pořadí a v případě naplnění kapacity nemusí být přijat.

Objednatel, který neuhradí cenu vzdělávací akce v určeném termínu před jejím zahájením nebude přijat.

Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, vrátí Poskytovatel přijatou peněžní částku nejpozději do 7 dnů od vyhlášení zrušení.

3. Cena vzdělávací akce

Cena vzdělávací akce je vyhlášena společně s termínem konání.

Cena vzdělávací akce je uvedena na internetových stránkách Poskytovatele (www.os-semiramis.cz).

Cena vzdělávací akce je pro daný kurz pevně stanovená, avšak Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit ji současně se změnou DPH.

4. Úhrada ceny vzdělávací akce

Objednatel uhradí cenu vzdělávací akce převodem na účet Poskytovatele (č. ú.192319509/0300) na základě pokynu z e-mailu potvrzujícího provedení objednávky nebo na základě údajů uvedených na zálohovém listu. Objednatel provede úhradu na své náklady. V případě, že Objednatel neprovede úhradu na své náklady, tzn., náklady na transakci budou započteny na vrub Poskytovatele, bude Objednateli vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky.

Po zaplacení příslušné částky obdrží Objednatel zprávu o jeho závazném zařazení do vzdělávací akce. Řádnou fakturu obdrží Objednatel na e-mail, který uvedl v přihlášce, nejpozději do 2 pracovních dnů od ukončení akce.

5. Storno poplatky

Pokud Objednatel zruší účast na kurzu, nejpozději však 30 dní před začátkem kurzu, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Objednatel zruší účast na kurzu méně jak 30 dní a nejpozději 14 dní před začátkem kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu. V případě, že Objednatel zruší účast na kurzu méně jak 14 dní a nejpozději 4 dny před začátkem kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu.  Pokud Objednatel zruší účast méně než 4 dny před konáním kurzu nebo bude jeho nepřítomnost způsobená „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení kurzovného. Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) stornování kurzu. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí Objednatel.

6. Slevy

O způsobu, době a výši slev rozhoduje Poskytovatel vzdělávacích akcí.

Na slevy není právní nárok.

7. Vzdělávací akce zahrnují v základní ceně

  • Výuku dle osnov Poskytovatele.
  • Materiály v elektronické nebo tištěné podobě
  • Provedení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování na www.os-semiramis.cz).
  • Vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

8. Náhradní termíny a opravné zkoušky

Pokud je podmínkou úspěšného absolvování vzdělávací akce provedení průběžných a závěrečných zkoušek, jsou náhradní termíny zkoušek stanoveny takto:

První náhradní termín průběžných měsíčních testů bude možný nejdříve 7 dní po neúspěšném testu, nejpozději však v den testu následujícího. Tento termín je součástí základní ceny vzdělávací akce.

Náhradní termín závěrečného testu bude vypsán v den závěrečného testu. Tento termín není součástí základní ceny vzdělávací akce a je zpoplatněn 500 Kč vč. DPH.

Druhý a třetí náhradní termín průběžných testů a i testu závěrečného budou vypisovány zvlášť v průběhu vzdělávací akce po dohodě s účastníkem a nejsou součástí základní ceny. Cena individuálního náhradního nebo opravného termínu testu je 500 Kč vč. DPH/1 test. Náhradní termíny a místo konání zkoušek stanovuje Poskytovatel dle potřeby a provozních možností.

Pokud účastník kurzu nesloží průběžné a závěrečné testy a neobhájí závěrečnou práci (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování vzdělávací akce na www.os-semiramis.cz) do 3 měsíců ode dne termínu konání řádných závěrečných testů, ztrácí nárok na další náhradní termíny a opravy.

9. Poskytování studijních materiálů třetí straně

Objednatel se zavazuje, že nebude poskytovat studijní materiály třetí straně. Všechny vzdělávací akce včetně studijních materiálů jsou majetkem Poskytovatele, jejich šíření se trestá.

V případě porušení výše uvedených podmínek uhradí Objednatel pokutu ve výši 10 000 Kč. Pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy byl Objednatel vyzván k vysvětlení vzniklé situace.

10.Účinnost a změny obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2016.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností Objednatele, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí Objednatel se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem poskytnutých v souvislosti s objednáním kurzu, a to za účelem zařazení do databáze Poskytovatele a dalšího marketingového zpracování, zejména k nabízení služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, v platném znění. Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky.

SEMIRAMIS z.ú.