KOMPLEXNÍ PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM

Během vzdělávacího programu se účastníci seznámí s tím, jak je možné vybudovat ve školní třídě prostředí důvěry a bezpečí, které přispívá k efektivní práci a může být výrazným preventivním faktorem vzniku či rozvoje šikany i ostatních forem rizikového chování. Účastníci se seznámí s tmelícími aktivitami, které podporují přátelské vztahy v kolektivu a prostředí, v němž se děti nebojí svěřit se svými aktuálními složitými situacemi. Cílem je rozvoj sociálních dovedností žáků, dodržování psaných i nepsaných pravidel slušného chování v třídním kolektivu, posílení tolerance k odlišnostem, udržení či zlepšení vztahů mezi žáky i kolektivu s třídním učitelem, prevence rizikového chování a vybudování bezpečného prostoru, ve kterém žáci mohou otevřeně a neagresivně řešit aktuální potíže. Je to prostor, kde je možné aktivně pracovat na podpoře inkluze v třídním kolektivu, na podpoře vzájemné tolerance mezi dětmi a respektu k odlišnostem. Pro pedagogy se poté taková třída stává příjemným prostředím, v němž mohou využívat ve výuce skupinou práci, nebo zařadit didaktické hry. Podpořit přijetí a následné dodržování stanovených pravidel u žáků zpočátku vyžaduje velkou energii a důslednost. Pedagogové jsou seznámeni s pomůckami a praktickými postupy, které mohou při stanovování a následném dodržování pravidel využít tak, aby byl maximalizován pozitivní dopad na třídní kolektiv a stanovená pravidla fungovala co nejefektivněji.

Po zvládnutí navození bezpečného prostředí ve třídě a zvládnutí tvorby pravidel se účastníci naučí konkrétně pracovat se třídou v rámci tzv. třídnických hodin. Pedagogové jsou vedeni ke schopnosti realizovat efektivní třídnické hodiny, orientovat se v tématech rizikového chování a schopnosti využít pohybových technik a her pro navození atmosféry důvěry, a především tolerance v třídním kolektivu. Učitelé prostřednictvím využití her a technik mají prostor pozorovat projevy žáků v jiné, než výukové činnosti a na základě toho s nimi pracovat na rozvoji schopností vzájemné spolupráce a budování pozitivních hodnot. Další část kurzu je pak zaměřena na proaktivní práci s agresí u dětí, zejména na rozbor reálných konkrétních situací, které běžně pedagogové ve třídě zažívají. Aby se dítě naučilo se svou agresí zacházet, musí mít možnost ji zažívat, poznávat a kultivovat. Cílem je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se učitelé naučili s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat. Vzdělávací program je přizpůsoben věkové skupině dětí, které pedagogové v praxi vedou.

Pedagogové jsou v rámci deseti setkání v celkové dotaci 80 vyučovacích hodin vedeni ke schopnosti navodit atmosféru důvěry a bezpečí v třídním kolektivu, schopnosti pracovat s odlišnostmi ve třídě v rámci inkluze a schopnosti motivovat žáky k dodržování pravidel, která si sami vytvořili a k náhledu na jejich vlastní zodpovědnost za to, jak fungují, což je významným aspektem pro předcházení projevům rizikového chování a udržení přátelského kolektivu, jehož podstatu tvoří porozumění, tolerance a schopnost řešit vzniklé problémy. Naučí se také vést třídnické hodiny efektivně, pracuje se s motivací, očekáváním vlastním i očekáváním žáků, zvládání agresivní situace, zvládání i své vlastí agresivity, její pochopení. Součástí je i rozbor reálných situací a trénink, jak se v nich zachovat. 16 hodin je přímo věnováno nácviku získaných dovedností a učitelé dostanou možnost řešit konkrétní situace.

Rozsah: 10 x 8h (z toho 64 hodin výuky a 16 hodin nácviku dovedností a řešení konkrétních situací)

Forma: Interaktivní kurz

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele MŠ, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, učitele SOŠ a SOU, učitele gymnázií, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, pedagogy připravující se na funkci třídního učitele, celé pedagogické sbory.

Co Vám vzdělávání přinese:  Připravíme účastníky kurzu na odlišný styl práce s žáky než v klasické výuce založeném na rozvoji pocitu bezpečí, vzájemné důvěře a toleranci především v návaznosti na inkluzi. Povedeme je ke schopnosti tvořit takové prostředí, ve kterém jsou žáci tolerantní k odlišnostem, nebojí se svěřovat a řešit aktuální složité situace. Naučíme je motivovat žáky k dodržování pravidel, která si sami vytvořili a k náhledu na jejich vlastní zodpovědnost za to, jak jsou dodržována, což je významným aspektem pro předcházení projevů rizikového chování a udržení fungujícího kolektivu, který může být inkluzí oslaben. Připravíme účastníky kurzu na samostatnou realizaci a vedení třídnických hodin. Naučíme je pracovat s motivací, očekáváním vlastním i žáků a s mimořádnými situacemi, jejichž otevřené řešení může přispívat v tvorbě bezpečného třídního kolektivu. Připravíme účastníky kurzu na odlišný styl práce s agresivním žákem, rodičem nebo kolegou. Naučíme je rozpoznat co je násilí, agrese a síla. Prozkoumáme vlastní agresi a své reakce. Naučíme se metodám práce zaměřeným na kultivaci agresivity. Díky tomu mohou učitelé aktivně při využití vhodných nástrojů a postupů předcházet různým formám rizikového chování, především v návaznosti na inkluzi.

Počet účastníků: 10-30

Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.