Vzdělávací program je zaměřen na komplexní a efektivní práci s třídním kolektivem pomocí technik primární prevence rizikového chování v rámci vytvoření příjemného prostředí jak pro žáky, tak pro pedagogy. Součástí tohoto programu je několik podtémat: komunikační dovednosti, vývojová psychologie, spolupráce s rodinou a psychohygiena pro učitele. Vše je ucelené, je zde dostatek prostoru si aktivity interaktivně vyzkoušet a také nacvičovat rozhovory.

Jedním z nejdůležitějších předpokladů lidské existence je být v kontaktu s jinými lidmi, vyměňovat si s nimi informace, být s těmito lidmi ve vzájemné interakci, prostřednictvím které na sebe lidé navzájem působí a reagují. Ve škole je komunikace nejzákladnější sociální dovedností mezi učitelem a žákem, mezi učiteli navzájem i mezi učiteli a rodiči. Tato komunikace je poměrně specifická s ohledem na její výchovně-vzdělávací funkci. Náš program je proto zaměřen především na trénink efektivních komunikačních dovedností pedagogů. Během programu se pedagogové budou moci zastavit a znovu se podívat na to, co jim v rámci komunikace s žáky funguje, co je potřeba si ještě více osvojit, ale také co nefunguje a je tedy třeba to opustit. Leccos si pedagogové budou moci přímo bezpečně natrénovat. V některých ohledech pedagogové možná získají prostřednictvím prožitku jiný pohled na komunikaci pedagog – žák. Dostanou také možné tipy pro trénink efektivních komunikačních prostředků, využívajících metod primární prevence rizikového chování. Vhodně zvolená komunikace mezi učitelem a žákem může do značné míry zvyšovat efektivitu nejen vzdělávacího procesu, ale hlavně procesu výchovného. Obecně je známa poměrně vysoká schopnost vnímání žáků k učitelovu chování a jeho projevu během vyučovacího procesu. Je žádoucí, aby si učitel uvědomil a osvojil základní i pomocné komunikační prostředky, byl schopen je aplikovat, a tak ovlivnil výchovu, vzdělání, postoje a názory žáků.

K tomu aby učitelé pochopili své žáky ještě lépe, jim mohou pomoci znalosti vývojové psychologie a nejnovějších poznatků o vývoji mozku. Je důležité, aby učitel rozuměl základním pojmům a konceptům vývojové psychologie, rozuměl zákonitostem a charakteristikám jednotlivých vývojových období v kontextu rozdílných vývojových teorií. Profesionální učitel totiž umí a chápe rozdíly jednotlivých vývojových období a dokáže tyto znalosti využít v přímé práci s dětmi a dospívajícími a tím je také proměnit v profesionální dovednosti. Vzdělávací program je zaměřen jak na předání osvědčených i nejnovějších informací (nástrojů, metod) z oblasti vývojové psychologie, na jejich uplatnění v přímé práci s dětmi a na trénink postupů vedoucích k efektivní komunikaci i interaktivní práci s dětmi různého věku.

Další část programu pak navazuje na komunikační dovednosti a poznatky z vývojové psychologie směrem ke spolupráci s rodiči žáků a efektivní komunikaci právě s nimi. V rámci tohoto setkání získají účastníci teoretický základ i praktické dovednosti nezbytné pro efektivní spolupráci s rodiči a rodinami žáků školy. Praktické i teoretické dovednosti se v průběhu setkání prolínají tak, aby byla zaručena maximální srozumitelnost tématu účastníkovi a byl schopen nabyté vědomosti a dovednosti využít v praxi.

Součástí programu jsou také modelové situace, trénink rozhovorů, výměna praktických zkušeností a nácvik získaných dovedností v celkové dotaci 16 hodin.

Takovým závěrečným „bonbonkem“ je pak nácvik psychohygienických metod, které každý učitel jistě ocení. Program je zaměřen na důležitou část profesionality pedagogů – umění starat se o svou psychickou pohodu, klid a pozitivní naladění. Tato nepostradatelná část profesionality mimo jiné zajišťuje prevenci syndromu vyhoření. Cílem tohoto setkání je proto osobnostně sociální rozvoj pedagogů v oblasti sebereflexe a prevence syndromu vyhoření. Účastníci si v prostřednictvím sebereflexe ujasní, jaký význam má psychohygiena v jejich vlastní práci, vyzkouší si řadu psychohygienických technik, dozví se o možnostech jejich využití ve své práci i v osobním životě, a také o indikacích pro práci s žáky. Prostřednictvím praktických cvičení si z nabídky vyberou a osvojí ty techniky, které budou vyhovovat jejich osobnímu stylu a které budou moci využít ve vlastním profesním i osobním životě.

Rozsah: 10 x 8h (z toho 64 hodin výuky a 16 hodin nácviku dovedností a řešení konkrétních situací)

Forma: Interaktivní kurz

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele MŠ, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, učitele SOŠ a SOU, učitele gymnázií, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, pedagogy připravující se na funkci třídního učitele, celé pedagogické sbory.

Co Vám vzdělávání přinese: Umožníme pedagogům zastavit se nad tématem komunikace pedagog – žák, jako nad jedním z hlavních pedagogických nástrojů. Prohlédnou si neefektivní komunikační přístupy a osvojí si efektivní komunikační dovednosti pomocí technik primární prevence rizikového chování. Cílem kurzu je také zároveň poskytnout pedagogům opětovné nahlédnutí na specifika jednotlivých vývojových období dítěte s obohacením o nové poznatky v této oblasti. Pomoci pedagogům prakticky uchopit znalosti vývojové psychologie a přenést je do tréninku efektivních postupů při práci s dětmi a dospívajícími. Připravíme účastníky kurzu na nastavení efektivní spolupráce s rodinami žáků i díky zlepšení komunikačních dovedností. Cílem kurzu je také osobnostně sociální rozvoj pedagogů v oblasti sebereflexe a prevence syndromu vyhoření. Umožníme pedagogům zastavit se a nahlédnout své potřeby spojené s odpočinkem a čerpáním energie pro svou práci. Nabídneme pedagogům nové možnosti odpočinku, psychohygieny.

Počet účastníků: 10-30

Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.