Centrum terénních programů Středočeského kraje

Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované anonymně terénní formou.

+420 728 245 196
+420 724 087 925
+420 724 557 503

pondělí - pátek, 9:00 - 17:00

20 klientů/den

Kdy kam jezdíme

Pondělí:

Bělá pod Bezdězem (tel.: +420 728 245 196)

Kralupy nad Vltavou (tel.: +420 724 087 925)

Úterý

Kosmonosy, Mladá Boleslav (tel.: +420 724 087 925)

Brandýs nad Labem, Benátky nad Jizerou (tel. +420 728 245 196)

Středa

Mělník (tel.: +420 724 087 925)

Neratovice (tel.: +420 728 245 196)

Čtvrtek

Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, (tel.: +420 728 245 196)

Kralupy nad Vltavou (tel.: +420 724 087 925)

Pátek

Praha 14 (tel.: +420 724 087 925)

Praha - Horní Počernice (tel.: +420 728 245 196)

Čelákovice (tel.: +420 728 245 196)

Poslání

Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Středočeského kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Stručná nabídka služeb

 • Kontaktní práce: Kontaktní prací rozumíme specifický druh kontaktu s klienty, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s klientem a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.
 • Základní sociální poradenství: Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí, a to i těm, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.
 • Harm reduction program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.
 • Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na hepatitidu typu C a virus HIV. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
 • Informační servis: Poskytování informací z oblasti méně rizikového užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.
 • Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.
 • Poradenství: Poradenstvím v terénu rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.
 • Možnost využití telefonu: Využití telefonu nabízíme za účelem obstarávání záležitostí spojených se zlepšením či stabilizací aktuální situace a udržení a udržení kontaktu se sociálním prostředím.
 • Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.

Služby jsou poskytovány zdarma.

Cíle

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • Klient je v kontaktu s programem a pravidelně využívá služby.
 • Klient užívá drogy méně rizikovým způsobem.
 • Stabilizovaná sociální a zdravotní situace klienta.
 • Klient má informace o síti návazných služeb a umí je využít.
 • Klient šíří validní harm reduction informace ve své komunitě.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • Ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček).
 • Komunita edukovaná v oblasti drogové problematiky (destigmatizace cílové skupiny a harm reduction programů, šíření objektivních informací).
 • Funkční síť spolupracujících a návazných služeb.

Cílová skupina

Uživatelé drog

Osoby blízké uživatelům drog (osoby žijící s uživateli drog, sdílející s nimi společné prostory; zároveň do této skupiny patří rodinní příslušníci a osoby jinak vztahově blízké uživatelům drog)

Principy

Nízkoprahovost

Potřebnost

Spolupráce a partnerství

Profesionalita a respekt

Harm reduction

 

Ondřej Šulc, DiS. – vedoucí centra, terénní pracovník, sociální pracovník

Tým

 • Dana Janoušková – terénní pracovnice
 • Bc. Dorota Skokanová, DiS. – terénní pracovnice, sociální pracovnice
 • Bc. Filip Staš, DiS. - terénní pracovník
 • Bc. Aneta Medková - terénní pracovnice

Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Projekt byl realizován za podpory městské části Praha 20- Horní Počernice.

Projekt byl realizován za podpory městské části Praha 14- Černý Most.

Tento projekt je spolufinancován Středočeským krajem.

Projekt byl realizován za podpory měst: Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Kosmonosy, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Mnichovo Hradiště, Neratovice.

Města Mladá Boleslav poskytuje zdarma prostory pro kancelářské zázemí Centra terénních programů Středočeského kraje.

„Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“

Naše organizace prostřednictvím Centra terénních programů Středočeského kraje je zapojena do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma  hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.