Centrum rodinného poradenství

Poradenské služby pro rodiny s dětmi poskytované ambulantní formou.

+420 733 108 048

úterý - čtvrtek, 9:00 - 17:00

okamžitá kapacita - 1 rodina, denní kapacita - 3 rodiny

Poslání

Centrum rodinného poradenství podporuje rodinu jako jedinečné a pro dítě nenahraditelné místo zdravého vývoje. Poskytuje dlouhodobé odborné poradenství, pomoc a podporu rodině jako celku. Poskytované služby vedou ke zlepšení kvality rodinného soužití, včetně překonání či odstranění problémů za pomoci přirozených zdrojů rodiny. Smyslem je zabránění úplnému rozpadu rodiny prostřednictvím úpravy a obnovení dlouhodobé funkčnosti mechanismů uvnitř rodinného systému. Služby Centra rodinného poradenství jsou poskytovány v Nymburce.

Stručná nabídka služeb

  • Poradenství: Základním poradenstvím je zklidnění situace v rodinném prostředí, porozumění tomu, co se uvnitř rodiny či s některým členem děje. Stanovení základních komunikačních pravidel a pomoc při zhodnocení vnitřních možností rodiny, zda zvládne nepříznivou situaci řešit vlastními silami či potřebuje využít další pomoc.
    Dlouhodobé poradenství je delší setkávání s ohroženou rodinou jako celkem, ve kterém je každý jeho člen důležitý. Poskytuje čas a místo, ve kterém je možné hovořit o věcech, o kterých jinde a jindy nebylo možné mluvit, sdílet je a prožít. Při této dlouhodobé práci rodina přehodnocuje způsob svého fungování, vztahy, komunikaci, poskytování bezpečí apod. Cílem je opustit nefunkční strategie a najít a vyzkoušet strategie nové, funkční.
  • Podpora při obnovení či upevnění vztahů s rodinou a jinými blízkými osobami: Snažíme se, aby do řešení nepříznivé situace bylo zapojeno co možná nejvíce dostupných členů rodiny. I když se jich řešená situace zdánlivě přímo netýká, nějak ji prožívají, něco si o ní myslí a nějak ovlivňuje jejich prožívání. Aktivně voláme do spolupráce oba rodiče (jestliže jsou dostupní), i přes to, že už společně třeba netvoří ucelenou rodinu (pracujeme s rodinami úplnými, neúplnými, v rozvodovém řízení, rodinami rozloučenými či rozvedenými). Děti se ocitají v těžkých situacích, když jim nejsou k dispozici jeden nebo dokonce oba rodiče.
  • Předávání informací: Cílem této služby je také pomoc rodině při vyřizování běžných záležitostí, kterých se jejich nepříznivá situace týká. K tomuto napomáhá předávání informací z oblasti právní odpovědnosti, školní docházky, finančního zabezpečení, budoucnosti, vztahů, zdravotního stavu apod.
  • Zprostředkování návazných služeb: Jestliže poradenství či podpora rodiny nejsou funkční nebo se ukazují jako nedostatečné, v našem zařízení pomáháme rodině nebo jednotlivým členům vybrat takové odborné služby, které mohou být prospěšné v řešení její nepříznivé situace. Jedná se o kontakt s dalšími odborníky např. z OSPOD, poraden pro řešení finančních problémů, probační a mediační službu, psychologická či psychiatrická péče, léčebny a další. Některé návazné služby není ale možné využít ihned, podle potřeb klienta. Pomáháme tak rodině překonat toto období, podporujeme ji v rozhodnutí k využití následných služeb a udržujeme motivaci aktuální.
  • Pomoc v krizi: Pomoc v krizi je prováděna vždy v akutních situacích psychosociálních krizí klientů a jejich rodin.

Cíle

  • Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů uvnitř rodinného systému.
  • Zlepšení kvality rodinného soužití.
  • Podpora a zvýšení rodičovských kompetencí směřujících k řádné péči o děti a tím snížení ohrožení jejich vývoje, a tedy výrazné omezení, případně zastavení rizikového chování jednotlivých členů rodinného systému.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny s dětmi, ve kterých se vyskytuje jakákoliv forma rizikového chování (problematické vztahy, role, pravidla, zanedbávání základní péče o děti, ohrožení jejich vývoje, kriminalita, agrese, užívání drog, poruchy chování apod.).

Principy

Pomoc poskytnutá v jakékoliv fázi problému

Respekt pro všechny členy rodiny

Odbornost

Spolupráce

 

Poradenské dvojice

PhDr. et Mgr. Karla Zradičková Šafránková a Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
PhDr. et Mgr. Karla Zradičková Šafránková a Mgr. Lukáš Verner
Mgr. Michaela Rejšková a Mgr. Martin Krajča

Projekt byl realizován za finančního přispění MPSV ČR – oblast podpory rodiny.

Tento projekt byl financován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk.

Tento projekt byl podpořen městem Lysá nad Labem a Milovice.