LEKTOŘI VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

Mgr. Tereza Berková

Absolventka Pedagogické fakulty v oboru učitelství na 2. stupni ZŠ, psychoterapeutického výcviku v Integrativní rodinné terapii Institutu Petra Boše a výcviku profesionálního kouče Coaching Academy Jiřího Kunčara. "Od roku 2005 se věnuji vedení skupin dětí a dospívajících formou zážitkové pedagogiky, od roku 2008 specificky problematice primární prevence rizikového a závislostního chování. Deset let jsem strávila v přímé práci s třídními kolektivy v rámci Programů dlouhodobé primární prevence. V posledních letech se věnuji zejména vzdělávání, a to jak pedagogů a pedagogických sborů, tak i vysokoškolských studentů. Ve vzdělávání využívám hlavně prvky zážitkové pedagogiky, které integruji s ostatními dovednostmi z oblasti psychoterapie, pedagogiky a koučování."

tereza.berkova@os-semiramis.cz

Mgr. et Bc. Ivana Burýšková

Absolventka pedagogické fakulty v oborech sociální práce a speciální pedagogika, více než deset let praxe v oboru práce s dětmi a mládeží, v oblasti primární prevence rizikového chování. "Věnuji se všeobecné, selektivní a indikované formě primární prevence. Absolvovala jsem specializační studium pro školní metodiky prevence a mám bohaté zkušenosti s různými skupinami dětí s ohledem na jejich věk a specifika z pohledu speciální pedagogiky. Vzdělávám externí lektorský tým v tématech rizikového chování a připravuji nové uchazeče na pozici lektorů dlouhodobé primární prevence.  V rámci Centra vzdělávacích aktivit se soustředím na práci s pedagogickými sbory, vysokoškolskými studenty a rodiči. Nově se orientuji na vzdělávání pedagogů v metodice určené pro rozvoj sociálních dovedností pro žáky 1. stupně ZŠ - Kočičí zahrada. Aktivně se účastním odborných konferencí. Zaměřuji se hlavně na moderní přístupy v práci s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky."

ivana.buryskova@os-semiramis.cz

Mgr. et Bc. Lenka Dokládalová Bednářová

Sociální pracovnice, absolventka Sociální pedagogiky a Učitelství pro SŠ na Univerzitě Hradec Králové. "Od roku 2011 pracuji s dětmi a mladými lidi v oblasti primární prevence rizikového chování. Nejprve ve školním prostředí, později i v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež N klub. Poslední roky se soustředím také na podporu pedagogických sborů v tématech, která jsou pro ně každodenním chlebem, a přesto mohou občas tlačit. V práci s jednotlivci nebo kolektivem je pro mě zásadní respektující přístup a partnerský vztah. Věřím, že odborníkem na své potřeby je právě a jedině člověk. Při své práci využívám interaktivní techniky s prvky zážitkové pedagogiky, poznatky o aktuálních trendech v oblasti rizikového chování, konkrétní příklady ze své praxe. Nabízím tipy, které se osvědčily a hledám cesty, jak je aplikovat."

lenka.bednarova@os-semiramis.cz

Bc. Denisa Čechová

Absolventka Sociální patologie a prevence na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. "V současné době pokračuji v navazujícím magisterském studiu, obor Sociální pedagogika. V roce 2016 jsem začala působit jako lektorka Programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování na ZŠ a od roku 2013 se také věnuji práci s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit. V současné době se kromě vedení Centra primární prevence Pardubického kraje chci zaměřovat také na vzdělávací aktivity pro pedagogy, díky čemuž mohu přenášet své zkušenosti z prostředí školních tříd a nabízet další možné úhly pohledu při práci s žáky a třídními kolektivy."

denisa.cechova@os-semiramis.cz

Mgr. Aneta Černovská

Absolventka Sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, 7 let praxe v oboru práce s dětmi a mládeží v problematice primární prevence rizikového chování.
"Od roku 2011 se pohybuji v oblasti primární prevence rizikového chování a pracuji s třídními kolektivy formou interaktivních technik a zážitkové pedagogiky. K práci s žáky patří i kontakt s pedagogy, kteří v mých očích rovněž potřebují nemalou podporu v jejich náročném povolání a situacích, se kterými se díky své práci setkávají.  Proto se věnuji i vzdělávání pedagogických sborů, kterým se snažím zprostředkovat jiný pohled a možné cesty v přístupu k žákům, stejně tak jako dodat jistotu a motivaci v jejich práci s třídními kolektivy."

aneta.cernovska@os-semiramis.cz

Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, katedry pedagogy v oboru sociální pedagogika. "Mojí hlavní pracovní specializací je primární prevence rizikového chování, které se věnuji od roku 2000 v rámci práce v neziskových organizacích. Od téhož roku se intenzivně věnuji práci se skupinami, a to jak s dětmi, tak s dospělými. V posledních letech se více zaměřuji na personální a metodické vedení preventivních týmů a vzdělávání profesionálů, nejčastěji pedagogů. Absolvování psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii a následně postgraduálního výcviku v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty pod IVGT mě přivedlo k psychoterapeutické práci s rodinami a dětmi, která se stala od roku 2011 další nedílnou součástí mé práce. Zásadními pracovními kameny se pro mě stala lidskost, partnerský přístup, vstřícnost, motivace ke spolupráci, respekt, profesionalita, poctivost, zájem, prožitek, humor a pozitivní přístup, který směřuje k nalézání nových možností."

exnerova@os-semiramis.cz

Bc. Kamila Kašová, DiS.

Absolventka oboru sociální práce na Vyšší odborné škole v Čelákovicích a oboru sociální a charitativní práce na Ústavu sociální práce v Hradci Králové. "V současné době pokračuji v navazujícím studiu oboru sociální práce. Mám za sebou 5 let praxe v oboru s dětmi a mládeží, nejdříve jako lektorka dlouhodobé primární prevence a později jako kontaktní sociální pracovník v nízkoprahovém N klubu. V současné době se také zabývám vzděláváním pedagogických sborů v rámci Centra vzdělávacích aktivit."

kamila.kasova@os-semiramis.cz

Mgr. Simona Kopicová

Speciální pedagožka, absolventka Pedagogické fakulty UHK v oboru speciální pedagogika – vychovatelství, specializačního studia pro školní metodiky prevence a pětiletého sebezkušenostního výcviku zaměřeného na práci s vrstevnickými skupinami a třídními kolektivy. "Od roku 2006 se věnuji práci s dětmi a mládeží v oblasti primární prevence rizikového chování. Dětství a dospívání považuji za náročné období ryzí opravdovosti. Profesi pedagoga za poslání, jehož hodnota a důležitost podle mne dnes stále nejsou plně doceněny. Moje práce mi umožňuje nikdy nezapomenout na to, jak důležité je jednat narovinu, vytvářet prostředí bezpečí, důvěry, podpory a přijetí. Vážím si toho, že můžu dělat práci, ve které vidím smysl, být žákům a pedagogům jakýmsi průvodcem. Prostřednictvím nejrůznějších technik nejen s prvky zážitkové pedagogiky je vést k uvědomování si, sebenáhledu a zároveň od nich neustále čerpat spoustu nového. Prožitek, diskuze a následné společné přicházení na nejvhodnější možnosti řešení různých situací, tato slova charakterizují moji práci velmi výstižně. Díky lektorování kurzů pro pedagogy na jedné straně a přímé práci s žáky na straně druhé, mám tu čest fungovat jako jakýsi prostředník mezi světem dětí a světem dospělých odborníků na výchovu a vzdělávání."

kopicova@os-semiramis.cz

Bc. Barbora Křivanová, DiS.

Absolventka Sociální patologie a prevence na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. "V současné době pokračuji v navazujícím studiu, obor Sociální pedagogika. Od roku 2013 působím jako lektorka Programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování na ZŠ a v poslední době se stále častěji věnuji vzdělávání pedagogů. Dříve jsem pracovala jako sociální pracovnice v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, kde jsem se často setkávala s nemotivovanými klienty a klienty v konfliktu. V létě 2018 jsem absolvovala lektorský výcvik kurzu T.E.T. - Škola bez poražených, kde jsem získala další nástroje pro efektivní komunikaci, jelikož komunikace je hlavním nástrojem, který využívám při své práci. Ráda se o své zkušenosti z práce s třídními kolektivy, pedagogy a rodiči podělím i s vámi."

barbora.krivanova@os-semiramis.cz

Tereza Müllerová, DiS.

Sociální pracovnice a rodinná poradkyně. Více než 10 let praxe v oboru práce s dětmi a mládeží, v oblasti primární prevence rizikového chování a v oblasti problematiky závislostního chování, poradenská činnost pro závislé a jejich rodiny. "Od roku 2005 působím v oblasti práce s lidmi, především v primární prevenci a službách pro lidi potýkající se se závislostí a pro jejich rodinné příslušníky. Zaměřuji se na moderní přístupy práce s dětmi a mládeží i na práci s dětmi potýkajícími se s rizikovým chováním a spolupráci s jejich rodinami. V posledních letech se věnuji také vzdělávání pedagogů a pedagogických sborů. Ve vzdělávání využívám nejenom prvky zážitkové pedagogiky, ale snažím se přinášet i své pracovní zkušenosti právě z oblasti poradenství a přímé práce ve školních kolektivech a integrovat různé dovednosti a znalosti z těchto oblastí."

tereza.mullerova@os-semiramis.cz

PhDr. Nikola Petrek

Psycholožka ambulantního oddělení Střediska výchovné péče. "Mám 4 roky praxe v práci s dětmi, mládeží a třídními kolektivy v oblasti primární prevence rizikového chování formou zážitkové pedagogiky. V současné době se věnuji práci s dětmi, mladými lidmi i celými rodinami v rámci rodinného poradenství ve Středisku výchovné péče. Pracuji s dětmi s problémovým chováním a výchovnými problémy i s lidmi s osobnostními problémy. V posledních letech se věnuji také vzdělávání pedagogů a pedagogických sborů v oblasti práce s třídními kolektivy, rizikového chování a prevence šikany. Vnímám jako velké plus, že se ve své praxi setkávám s dětmi, jejich rodiči i s učiteli, což mi umožňuje propojovat různé úhly pohledu a hledat tak nejefektivnější postupy při práci s dětmi s problémovým chováním. Ve vzdělávání pedagogů tedy integruji dovednosti z oblasti zážitkové pedagogiky, psychologie, psychoterapie i pedagogiky. Od roku 2015 působím také v Poradně pro oběti trestných činů (Bílý kruh bezpečí) jako psychosociální poradce. Jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii IVGT Praha."

nikola.petrek@os-semiramis.cz

Bc. Lucie Prokopová, DiS.

Absolventka Pedagogické fakulty UHK obor sociální patologie a prevence a Specializačního studia pro školní metodiky prevence. "Od roku 2007 se věnuji práci se školními třídami se zaměřením na oblast primární prevence rizikového chování. V posledních letech se také věnuji vzdělávání pedagogů a pedagogických pracovníků. Profesi pedagoga považuji v současné společnosti za velmi náročnou a nedoceněnou. Na pedagogy je kladen veliký nárok a to nejen v oblasti vzdělávání, ale také výchovy. Cílem mého působení v této oblasti je poskytnout pedagogům pocit důležitosti a zbavit je pocitu marnosti. Snažím se pedagogům poskytnout možnost náhledu na svojí profesi a na náročné situace, se kterými se setkávají. Největší odměnou mého působení je pedagog, který ze vzdělávání odchází s novou energií a chutí do práce.“

lucie.prokopova@os-semiramis.cz