N klub

Sociální služba pro děti a mladé lidi, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou jakoukoli nepříznivou sociální situací ohroženi. Služba je poskytována zdarma, ambulantní a terénní formou v Nymburce a ambulantně v Mnichově Hradišti.

Sadová 2167, 288 02 Nymburk

 +420 731 615 059 (Nymburk)

Poříčská 1135 , 295 01 Mnichovo Hradiště (mezi COOPem a Famářkou po skleněném schodišti).

 +420 734 232 706 (Mnichovo Hradiště)

ambulantní  - 30 klientů/den

terénní  - 40 klientů/den

 

Provozní doba N klub Nymburk

Pondělí:

11:00 – 13:00: terénní práce v ulicích města
13:00 – 15:00: individuální konzultace
15:00 - 18:00 terénní práce v ulicích města

Úterý

10:00 – 13:00: individuální konzultace
13:00 – 14:30: klub pro děti a mládež 6-11 let
15:00 – 18:00: klub pro děti a mládež 12-22 let

Středa

10:00 – 13:00: individuální konzultace
13:00 – 14:30: klub pro děti a mládež 6-11 let
15:00 – 18:00: terénní práce v ulicích města

Čtvrtek

14:00 – 19:00: klub pro děti a mládež 12-22 let

Provozní doba N klub Mnichovo Hradiště

Úterý

11:00 – 14:00: individuální konzultace

14:00 – 18:00: klub pro děti a mládež 6 – 22 let

Středa

13:00 – 18:00: terénní práce v ulicích města

Čtvrtek

11:00 – 14:00: individuální konzultace

14:00 – 18:00: klub pro děti a mládež 6 – 22 let

Pátek

13:00 – 18:00: terénní práce v ulicích města

Poslání

Posláním N klubu je poskytovat zdarma a anonymně ambulantní a terénní služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 22 let ohroženým rizikovým chováním, poskytovat jim bezpečný prostor, nabízet podporu a pomoc v obtížných životních situacích a usilovat o pozitivní změnu v jejich životě.

Stručná nabídka služeb

  • Klub/Terén: Cílem služby je poskytnout dětem a mladým lidem bezpečný prostor pro setkávání a sdílení každodenních zážitků. Pomocí stanovených pravidel klubu zároveň podporujeme rozvoj jejich sociálních dovedností.
  • Příprava na život aneb škola a práce: Realizujeme pravidelné doučování žáků a studentů, pro které je komerční forma doučování nedosažitelná. Pomáháme zastavit jejich propad a zlepšovat školní výsledky. Učíme děti a mladé lidi nevzdávat se při prvním neúspěchu a aktivně se posouvat v životě dál.
  • Bezpečně proti nudě: Připravujeme sportovní turnaje, umělecké dílny a tematicky zaměřené zážitkové techniky. Pořádáme vícedenní pobyty. Cílem je bezpečné a aktivní trávení volného času dětmi a mladými lidmi a podpora realizace jejich vlastních nápadů. Nabízíme zážitky a zkušenosti, které jsou v jejich přirozeném prostředí často nedosažitelné.
  • Jak to říct: Pomáháme osvojit si dovednost asertivity, schopnost respektovat odlišnosti a formulace pozitivní kritiky. Dětem a mladým lidem zprostředkováváme bezpečný prostor na trénování komunikačních dovedností tak, aby v každodenním životě dokázali předcházet nedorozuměním a konfliktům, anebo je uměli účinně řešit.
  • Když přituhuje: Jsme partnerem v náročných životních situacích, ať už se týkají rodiny, školy, přátel nebo rizikového chování. Učíme děti a mladé lidi převzít odpovědnost za svoje rozhodnutí a podporujeme je v aktivním řešení situace. Cílem služby je pomoci jim s odrazem zpět do života a podpora na této cestě.
  • Orgány v akci: Nabízíme dětem a mladým lidem podporu a doprovod na jednání s policií, OSPOD, soudem nebo jinou institucí. Provádíme je situací, srozumitelně, pravdivě a otevřeně předáváme informace o tom, co bude následovat. Pomáháme zajistit dostatek podkladů pro informované rozhodnutí o dalším postupu.
  • Základní sociální poradenství: Předáváme dětem a mladým lidem informace o jejich právech a možnostech v rámci využívání sociálních služeb. V případě potřeby společně hledáme jiné zdroje a služby, které mohou pomoci, a zprostředkováváme kontakt s nimi.

Služby jsou poskytovány zdarma.

Cílová skupina

Děti a mladí lidé ve věku 6–22 let, kteří:

a) Zažívají nepříznivé sociální situace

konfliktní společenské situace

obtížné životní události

omezující životní podmínky

b) Vztahují se k nim další charakteristiky

Nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit.

Vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče.

Dávají přednost pasivnímu trávení volného času.

Mají životní styl, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí a kvůli kterému se mohou dostávat do konfliktů

Dostávají se do kontaktu s jakoukoliv formou rizikového chování (šikana, užívání návykových látek, rizikové sexuální chování apod.).

Principy

Nízkoprahovost

Dostupnost a otevřenost

Bezpečí a odbornost

Individuální přístup

Cíle

Cílem služby je pomocí cílených kontaktů v bezpečném prostředí učit děti a mladé lidi:

orientovat se ve stanovených pravidlech prostředí (škola, rodina, společnost apod.)

orientovat se v mezilidských vztazích (předcházení konfliktům, jejich efektivní zvládání pokud k nim již dojde)

předcházet nebo zmírňovat rizikové chování (užívání návykových látek apod.)

Bc. Kamila Kašová, DiS. – vedoucí centra

Tým

  • Mgr. Kristýna Prokopová, DiS.
  • Zdeněk Urban
  • Kristýna Zavaďáková

Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tato služba je spolufinancována ze Středočeského kraje.

Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk.

Projekt je finančně podporován městem Mnichovo Hradiště.

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2021.

Projekt „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“

Naše organizace prostřednictvím N Klubu je zapojena do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma  hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt N-klub jede on-line!

Hlavním cílem projektu bylo pořízení potřebného vybavení pro zvýšení kvality a zároveň bezpečnosti poskytovaných služeb N klubu pro děti a mladé lidi z ORP Mnichovo Hradiště v období pandemie. Konkrétně se jednalo o 2 tablety pro terénní formu služby a 1 notebook pro pracovníka. Tablety jsou pravidelně využívány při práci s dětmi v jejich přirozeném prostředí - k domlouvání času a místa setkání, k živému vysílání pro cílovou skupinu, k hledání brigád, jízdních řádů apod., ale také k tématu dezinformace spojené s aktuálním děním, jak je poznám a když už je poznám, jak s nimi můžu pracovat dál. Notebook je využíván denně pracovníkem zařízení pro vedení potřebné dokumentace o práci s dětmi a mladými lidmi, pro on-line porady a supervize týmu i externí vzdělávání realizované z "bezpečí domova".

Díky finanční podpoře Krizového fondu ŠKODA AUTO jsme zakoupili 1 notebook pro pracovníky N-klubu a 2 tablety pro práci s dětmi v terénu. Děkujeme za podporu!