N klub

Sociální služba pro děti a mladé lidi, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou jakoukoli nepříznivou sociální situací ohroženi. Služba je poskytována zdarma, ambulantní formou v Nymburce a terénní formou v Mnichově Hradišti.

Zbožská 1729, 288 02 Nymburk (vchod z ulice Generála Antonína Sochora)

 +420 731 615 059

 +420 734 232 706 (terén)

20 klientů/den

Kdy jsme v N klubu

Pondělí:

10:00 – 13:00: individuální konzultace
13:00 – 14:30: pro děti a mládež 6-11 let
15:00 – 18:00: pro děti a mládež 12-22 let

Úterý

11:00 – 18:00: individuální konzultace

Středa

10:00 – 13:00: individuální konzultace
13:00 – 14:30: pro děti a mládež 6-11 let
15:00 – 18:00: pro děti a mládež 12-22 let

Čtvrtek

14:00 – 19:00: pro děti a mládež 12-22 let

Kdy jsme v Mnichově Hradišti

Pátek:

13:00 – 16:00: v ulicích města

Poslání

Posláním N klubu je poskytovat zdarma a anonymně ambulantní a terénní služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 22 let ohroženým rizikovým chováním, poskytovat jim bezpečný prostor, nabízet podporu a pomoc v obtížných životních situacích a usilovat o pozitivní změnu v jejich životě.

Stručná nabídka služeb

  • Klub/Terén: Cílem služby je poskytnout dětem a mladým lidem bezpečný prostor pro setkávání a sdílení každodenních zážitků. Pomocí stanovených pravidel klubu zároveň podporujeme rozvoj jejich sociálních dovedností.
  • Příprava na život aneb škola a práce: Realizujeme pravidelné doučování žáků a studentů, pro které je komerční forma doučování nedosažitelná. Pomáháme zastavit jejich propad a zlepšovat školní výsledky. Učíme děti a mladé lidi nevzdávat se při prvním neúspěchu a aktivně se posouvat v životě dál.
  • Bezpečně proti nudě: Připravujeme sportovní turnaje, umělecké dílny a tematicky zaměřené zážitkové techniky. Pořádáme vícedenní pobyty. Cílem je bezpečné a aktivní trávení volného času dětmi a mladými lidmi a podpora realizace jejich vlastních nápadů. Nabízíme zážitky a zkušenosti, které jsou v jejich přirozeném prostředí často nedosažitelné.
  • Jak to říct: Pomáháme osvojit si dovednost asertivity, schopnost respektovat odlišnosti a formulace pozitivní kritiky. Dětem a mladým lidem zprostředkováváme bezpečný prostor na trénování komunikačních dovedností tak, aby v každodenním životě dokázali předcházet nedorozuměním a konfliktům, anebo je uměli účinně řešit.
  • Když přituhuje: Jsme partnerem v náročných životních situacích, ať už se týkají rodiny, školy, přátel nebo rizikového chování. Učíme děti a mladé lidi převzít odpovědnost za svoje rozhodnutí a podporujeme je v aktivním řešení situace. Cílem služby je pomoci jim s odrazem zpět do života a podpora na této cestě.
  • Orgány v akci: Nabízíme dětem a mladým lidem podporu a doprovod na jednání s policií, OSPOD, soudem nebo jinou institucí. Provádíme je situací, srozumitelně, pravdivě a otevřeně předáváme informace o tom, co bude následovat. Pomáháme zajistit dostatek podkladů pro informované rozhodnutí o dalším postupu.
  • Základní sociální poradenství: Předáváme dětem a mladým lidem informace o jejich právech a možnostech v rámci využívání sociálních služeb. V případě potřeby společně hledáme jiné zdroje a služby, které mohou pomoci, a zprostředkováváme kontakt s nimi.

Služby jsou poskytovány zdarma.

Cílová skupina

Děti a mladí lidé ve věku 6–22 let, kteří:

a) Zažívají nepříznivé sociální situace

konfliktní společenské situace

obtížné životní události

omezující životní podmínky

b) Vztahují se k nim další charakteristiky

Nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit.

Vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče.

Dávají přednost pasivnímu trávení volného času.

Mají životní styl, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí a kvůli kterému se mohou dostávat do konfliktů

Dostávají se do kontaktu s jakoukoliv formou rizikového chování (šikana, užívání návykových látek, rizikové sexuální chování apod.).

Principy

Nízkoprahovost

Dostupnost a otevřenost

Bezpečí a odbornost

Individuální přístup

Cíle

Cílem služby je pomocí cílených kontaktů v bezpečném prostředí učit děti a mladé lidi:

orientovat se ve stanovených pravidlech prostředí (škola, rodina, společnost apod.)

orientovat se v mezilidských vztazích (předcházení konfliktům, jejich efektivní zvládání pokud k nim již dojde)

předcházet nebo zmírňovat rizikové chování (užívání návykových látek apod.)

Tým

  • Bc. Kamila Kašová, DiS.
  • Bc. Kateřina Malinová
  • Bc. Jan Nosek, MBA

Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tato služba je spolufinancována ze Středočeského kraje.

Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk.

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2019.

Projekt je spolufinancován z Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Odborným garantem projektu Občanská společnost je NROS.