SPOLUPRÁCE S RODINOU VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

Jak informovat rodiče, že jejich dítě má potíže ve výuce a jeho chování je problémové? Jak přimět rodiče k efektivní spolupráci? Jak postupovat když rodiče žáka nespolupracují se školou?

Spolupráce školy s rodinou představuje velice významný faktor efektivity vzdělávání dětí. Komunikace mezi rodinou a školou napomáhá budování vzájemné spolupráce. Neformální komunikace o vývoji dítěte a její vzájemné sdílení poznatků o potřebách dětí napomáhá nejen rodině, ale i učiteli. S některými rodiči je však velmi náročné mluvit a domlouvat se na společném postupu a s některými, je to prostě nemožné. Přesto jsou mechanismy, které stojí za to zkusit.

Program „Práce s rodinou ve školním prostředí“ vychází ze zájmu pedagogických pracovníků více propojovat rodinné a školní prostředí za účelem předcházení a snižování rizikového chování dětí a dospívajících. V rámci dvou setkání získají účastníci teoretický základ i praktické dovednosti nezbytné pro efektivní spolupráci s rodiči a rodinami žáků školy. Praktické i teoretické dovednosti se v průběhu setkání prolínají tak, aby byla zaručena maximální srozumitelnost tématu účastníkovi a byl schopen nabyté vědomosti a dovednosti využít v praxi. Součástí programu jsou tedy také modelové situace, trénink rozhovorů či výměna praktických zkušeností.

Rozsah: 8 / 16 h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S RODIČI

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele MŠ, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, učitele gymnázií, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, pedagogy připravující se na funkci třídního učitele, celé pedagogické sbory.

Počet účastníků: 10-30

Cena: 1400 / 2700 Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.