REFERENCE

 • Základní škola, Jičín, Železnická 460
  Mgr. Blanka Kalátová-Lisá (třídní učitelka)

Program dlouhodobé primární prevence je z mého pohledu přínosem pro žáky i pro třídního učitele. Zábavnou a nenásilnou formou lektoři žáky učí mezilidským vztahům, upozorňují na rizikové chování, učí zdravému životnímu stylu. Velmi oceňuji použité psychosociální hry a techniky, žáci se tak učí zdravému sebevědomí, dobré komunikaci, spolupráci. Jsou motivováni k dobrým mezilidským vztahům. Zároveň se posiluje pozice třídního učitele, mí žáci ke mně začali mít větší důvěru, když jsem se zapojila do her a otevřeně promluvila k některým tématům. Velmi cennou vidím možnost pozorovat své žáky při aktivitách, je to výborná sonda do vztahů ve třídě.

 • Základní škola Hradec Králové, Bezručova 1468
  Mgr. Miluše Kornfeldová (školní metodička prevence)

S Centrem primární prevence Semiramis z.ú. máme zatím samé dobré zkušenosti. Jednání ze strany vedení je vstřícné a vede vždy k oboustranné spokojenosti. Programy ve třídách vede dvojice sehraných lektorek, které můžeme jen chválit. Navazují pěkný kontakt s dětmi, všechny programy a aktivity mají vždy velmi dobře promyšlené a připravené. Umějí si získat respekt i důvěru žáků, ti získávají nové informace a poučení. Vyučující získávají při aktivitách nové postřehy o žácích, zajímavé nápady a doporučení pro další práci s dětmi. Probírají se otázky, na které není v běžném školním provozu čas. Při programech probíhá ve třídě přátelské klima, které se přenáší do klimatu celé školy. Tato spolupráce má určitě pozitivní přínos pro práci s dětmi v oblasti primární prevence.

 • Základní škola Mnichovo Hradiště, Švermova 380, okres Mladá Boleslav
  Mgr. Hana Vrzáňová (školní metodička prevence)

S lektorkami Centra primární prevence Semiramis z.ú. jsme byli vždy velmi spokojeni, mají k našim žákům přiměřený přístup, jsou tolerantní a trpělivé. Spolupráce byla nejen pro naše žáky, ale i pro třídní učitelky moc prospěšná a podnětná. Mimo jiné nám poskytla jiný úhel pohledu na děti při realizovaných aktivitách. Za spolupráci moc děkujeme.

 • Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace
  Mgr. Iva Hanzlíková (školní metodička prevence)

Naše škola – ZŠ v Mnichově Hradišti v Sokolovské ulici – již několik let spolupracuje v rámci prevence sociálně patologických jevů s organizací Semiramis. Do programu se zapojují žáci a třídní učitelé z 2. stupně. Velmi kladně hodnotíme přístup, vstřícnost a profesionalitu lektorek. V přátelském duchu se konají také pravidelná setkání školních metodiků prevence v Mladé Boleslavi, kde jsou metodici informováni o dosavadní práci sdružení, konzultují některé problémy na školách a navzájem si předávají rady a zkušenosti. Přínosem je také pomoc sdružení s legislativou a možnost vzdělávání učitelů.

 • Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace
  – vyjádření třídních učitelů 2. stupně:

– Projekt Semiramis považuji za přínosný pro děti i učitele. Zvolená témata a aktivity jsou zacíleny na rozvoj vztahů mezi dětmi, dětmi a dospělými a přirozeně reagují na problémy, které se v období školního věku vyskytují (šikana, vztahy mezi vrstevníky, vztah s rodiči, sexualita apod.). Žáci mají možnost vyjádřit svůj názor i přijímat názor ostatních. Navíc učitel tak může poznat žáky z jiného pohledu než jen při výuce, a tak může lépe reagovat na problémy, které se mohou ve školním prostředí vyskytnout. Vysoce hodnotím kvalitu práce lektorek, které mají vyučovací blok vždy organizačně dobře propracovaný.

– Při prvním setkání s lektorkami si žáci sami tvoří základní pravidla chování a ta je pak provází po celé čtyři roky. Každá třída je jiná, a proto kladně hodnotím, že si pravidla žáci přizpůsobují sami sobě, nejsou jim striktně přikázána. Pak je dokážou také dodržovat. V úvodu tříhodinového bloku si nejdříve lektorky promluví s třídním učitelem, informují se tak o aktuálním stavu ve třídě. V případě jakéhokoliv problému dovedou poradit, případně ho i začlenit do připraveného programu a nabídnout řešení. Všichni žáci se během celého bloku nenásilně zapojují do aktivit a rozhovorů. Vše je přizpůsobeno věku žáků; vtipně, přesto profesionálně je vždy dané téma rozvinuto. Problémy jsou řešeny na modelových situacích. Lektorky si umí získat důvěru žáků a nikdy není problém na cokoliv se zeptat. Vše probíhá v přátelské atmosféře. Závěrem bloku si žáci sami vybírají z nabídky další téma. Třídní učitelé dostanou doporučení pro další práci se třídou. Obě lektorky jsou s třídními učiteli od začátku ve spojení přes emailové adresy. Pomáhají tak i při řešení konkrétního aktuálního problému. Také žáci mají k dispozici emailové adresy lektorek a mohou požádat o radu a pomoc přímo je. Spolupráce s lektorkami je vždy velmi dobrá.

– Za velmi přínosné považuji to, že celé setkání není jen o sezení v kroužku, ale lektorky mají připravené zajímavé činnosti, kterými děti rozhýbají a aktivizují pro daný problém. I když žáci v prvních minutách nejsou příliš aktivní, lektorky je dokážou různými otázkami rozmluvit a z bloku se stává planoucí diskuze o problémech, které děti povětšinou nejvíce trápí.

– Projekt „Semiramis“, který provází žáky po celé 4 roky, hodnotím jako velmi přínosný a zajímavý. Prostřednictvím jednotlivých bloků žáci poznávají nejen sami sebe, ostatní spolužáky, ale i svého třídního učitele. Jsou zde nastíněny situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Jednotlivé aktivity jsou prezentovány tak, aby všem byly srozumitelné a pro všechny zajímavé. Pozitivně hodnotím obě lektorky, které jsou velmi ochotné a přátelské.

 • Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav
  Ing. Jana Urbancová (školní metodička prevence)

Program Semiramis probíhá v každé třídě 2. stupně dvakrát ročně, blok trvá 3 vyučovací hodiny. Lektorky mají program vždy perfektně připraven. Jsou schopny reagovat na aktuální problém ve třídě a den přizpůsobí třídě. Žáci se na lektorky těší a nejen z důvodu volných tří hodin. Vzájemně spolu pracují, poznávají se z jiného úhlu. Zrovna tak i učitelé mohou třídu vidět z jiného úhlu pohledu. Lektorky vidí třídu z nadhledu a často upozorní na problém, který při každodenním setkávání se třídou nevidíme. Myslím si, že program může třídu posunout, ale musí na něj navázat třídní učitelka v rámci třídnických hodin, hodin občanské výchovy…a s třídou dále pracovat. Dvě setkání během roku nemohou třídu změnit. Lektorky dávají užitečné rady, nápady, je možnost jim zavolat v případě problému ve škole (šikana…).

 • Základní škola Kolín III, Masarykova 412
  Mgr. Jiřina Převrátilová (zástupkyně ředitele)

Naše škola spolupracuje s občanským sdružením Semiramis mnoho let. S působením lektorek a programem jsme velmi spokojeni. Hodnocení třídních učitelů, kteří se jednotlivých bloků zúčastňují, je velmi pozitivní. Lektorky disponují celou škálou metod a her, pomocí kterých žáky jednak motivují k zájmu o problematiku a také v nich vzbudí zájem o nastolené téma. Programy mají lektorky vždy připravené a promyšlené. V případě potřeby však dokážou reagovat na aktuální dění ve třídě a řešit situaci. Žáci s lektorkami vždy ochotně spolupracují a otevřeně komunikují. Na program Semiramis se děti vždy těší.

 • Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589, příspěvková organizace
  Mgr. Vlasta Černovská (školní metodička prevence)

Vyhodnocení spolupráce s Centrem primární prevence Semiramis
Do Programu všeobecné dlouhodobé primární prevence zaměřeného na rizikové chování a zdravý životní styl jsme zapojeni druhým školním rokem. Bloků se zúčastňují žáci 6. a 7. ročníků, jeden blok absolvovali i žáci 4. ročníku.

Využitelnost pro žáky a učitele
– Žáci mají možnost se lépe navzájem poznávat.
– Dozvídají se více i sami osobě samých.
– Naučí se vyjadřovat svoje názory a pocity.
– Vzájemné poznání vede i k zlepšení vztahů v kolektivu.
– Vyjasňují se role ve třídě.
– Žáci jsou vedeni k dodržování stanovených pravidel.
– Do práce se zapojují všichni žáci.
– Učitelům se daří lépe poznávat vztahy ve třídě.

Témata bloků
Jsou dopředu známá, třídní učitelé tak mohou připravit žáky na následující setkání.

Přístup lektorek
Cenný je přístup lektorek, které se věnují kromě standardních připravených témat i aktuálním potřebám kolektivu i jednotlivců. Lektorky jsou vstřícné, flexibilní, komunikativní a přizpůsobivé. Mají stanovený jasný plán a cíl. Po skončení bloku práci se třídou vyhodnotí, poskytnou zpětnou vazbu a doporučí další postup třídním učitelům i ŠMP. Děti si dovedou získat neformální autoritou.

Forma bloků
Nabídka aktivit je pestrá, lektorky využívají interaktivní techniky, žáci pracují ve dvojicích, ve skupinkách i v rámci celé třídy. Aktivity jsou přizpůsobeny věku a potřebám žáků.

Organizační zajištění bloků
Lektorky se včas dohodnou na termínu konání tak, aby to vyhovovalo oběma stranám. Samy si i zajišťují materiální vybavení – psací a kreslicí potřeby, štítky, papíry apod.

Prostory ke konání bloků
Využíváme kmenových tříd, vzniklé materiály slouží i k výzdobě tříd.

 • Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166
  – vyjádření třídních učitelů nižšího gymnázia:

– Lektorky ze neziskové organizace Semiramis vhodnými technikami zaměřenými na mezilidské vztahy, toleranci, komunikaci a spolupráci pomohly vylepšit vztahy mezi studenty ve třídě.
Díky přátelské atmosféře, která při programech vždy panovala, měli studenti možnost otevřeně diskutovat o tématech, která je zajímala a vhodnou formou se tak dozvídat informace o tématech jako např. šikana, návykové látky, partnerství a sexualita.
Mgr. Andrea Petrová, třídní učitelka

– Programy dlouhodobé prevence mi velmi pomáhají v práci třídní učitelky. Žáci mají větší časový prostor mluvit o věcech, které je zajímají či trápí (např. vztahy v kolektivu, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy). Lektorkám se někdy svěřují s informacemi, které se zdráhají říci učitelům, mohou se s nimi poradit. Programy jsou připraveny na vysoké odborné úrovni, práce lektorek je skvělá a je možné s nimi průběžně během roku konzultovat případné problémy. Žáci si mohou vybírat témata setkání podle svých potřeb a vždy se na práci s lektorkami těší.
Mgr. Eva Maršalová, třídní učitelka, školní metodička prevence

– Lektorky Semiramis pracují velmi svědomitě a odpovědně. Moje třída se s nimi setkává dvakrát ročně v pravidelném preventivním programu, který napomáhá řešit problémy žáků a učí je komunikovat s okolím, pracovat na zdravém sociálním klimatu třídy apod. Moji žáci vědí, že se na lektorky mohou se svými problémy obrátit i mimo školu, už to mnohokrát učinili a vždy se jim dostalo okamžité odborné pomoci. Po roce a půl působení tohoto programu v mé třídě došlo ke zlepšení vztahů mezi žáky (podle jejich slov se v kolektivu cítí dobře) a žáci se těší na další spolupráci.
Mgr. Eva Čejková, třídní učitelka