OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (EU) 2016/679 (GDPR)

Jako správce vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašujeme, že jsme podnikli veškerá možná, známá opatření, abychom tyto údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů (zpracováváním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů).

1. KDO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Jsme zapsaný ústav (bývalé občanské sdružení) SEMIRAMIS z.ú. Při zpracovávání osobních údajů odpovídáme za dodržování veškerých platných právních předpisů na území České republiky a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Při zpracování osobních údajů organizace zavedla a dodržuje obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení maximálního zabezpečení při zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje organizace (správce): email: info@os-semiramis.cz Telefon: +420 495 401 565, Adresa: SEMIRAMIS z.ú., Dlabačova 2208, Nymburk, 288 02

2. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Jsou to takové údaje, které jsou nezbytně nutné k uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb dle § 91 zákona 108/2006 Sb., o poskytování služeb primární prevence rizikového chování dle aktuální verze Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (včetně všech odpovídajících aktuálních metodických pokynů a vyhlášek MŠMT) a o poskytování vzdělávaní dle akreditačního systému DVPP MŠMT (zákon č. 563/2004 Sb., vyhláška č. 317/2005 Sb.) a akreditačního vzdělávacího systému MPSV (vyhláška č. 176/2009 Sb.).

Nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).
Služby kontaktní centra, terénní programy, nízkoprahový klub pro děti a mládež, odborné sociální poradenství, primární prevence rizikového chování mohou být v základním rozsahu poskytovány anonymně.
Některé typy služeb nemohou být poskytovány anonymně, jsou zde zpracovávány následující údaje:

Centra primární prevence
• Základní kontaktní údaje spolupracujících škol (název, adresa, telefonní číslo, email, IČO).
• Základní kontaktní údaje spolupracujících pedagogů a vedení škol (jméno a příjmení, telefonní číslo, email).
• Základní údaje o spolupracujících školních třídách (název třídy, počet žáků, jméno a příjmení třídního učitele).
• Jméno a příjmení žáka (pouze v případě záznamu o mimořádné události).

Centrum vzdělávacích aktivit
• Základní kontaktní údaje zájemců a účastníků vzdělávacích aktivit (jméno a příjmení, datum narození, instituce ve které pracují, telefonní číslo, email, fakturační adresu). Datum narození je potřebný pro získání certifikátu dle akreditačních podmínek.

Centrum rodinného poradenství
• Základní kontaktní údaje klientů/zájemců (jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa bydliště).

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
• V rámci specifických služeb (např. výjezd klientů) zpracováváme jméno a příjmení zájemce/klienta, jméno a příjmení rodiče, telefonní číslo rodiče.

Ve všech typech služeb zpracováváme údaje o situaci zájemce/klienta/účastníka za účelem jejího zhodnocení a naplánování adekvátní podpory.
Dále zpracováváme ty údaje, které od Vás získáváme již tím, že využíváte našich služeb.

3. PROČ A NA ZÁKLADĚ ČEHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Organizace zpracovává osobní údaje za účelem poskytování sociálních služeb, služeb primární prevence rizikového chování a vzdělávání. Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je možnost poskytovat Vám služby, o které jste projevili zájem.

V některých případech jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje bez vašeho souhlasu, za účelem poskytování našich služeb. Tyto osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat na základě právních důvodů, kterými může být plnění smlouvy a plnění povinností s tím souvisejících, plnění právní povinnosti organizace nebo oprávněný zájem organizace. V případě, že nemůžeme zpracování založit na žádném z výše uvedeného právního důvodu, potřebujeme Váš souhlas, abychom mohli zpracování provádět.

Pokud souhlasíte se zpracováním jiných než výše uvedených osobních údajů, musí být tento souhlas v písemné formě. Souhlas se uděluje s účinností dnem poskytnutí souhlasu. Souhlas je platný do jeho odvolání. V případě, že dříve, než souhlas odvoláte, již nebude existovat legitimní účel pro zpracování Vašich osobních údajů, tyto osobní údaje organizace zlikviduje.
Souhlas můžete kdykoli odvolat, a to i bez uvedení důvodu.

4. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat pouze po dobu nezbytnou.

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi, i ústní formou) a následně po dobu nezbytně nutnou, protože k tomu nás zavazují zákonné normy.
Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

5. KDO VŠECHNO MÁ K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě bez Vašeho výslovného souhlasu s výjimkou situací vyplývajících z dalších právních norem.

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami (zpracovateli), které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte, nebo jste využívali, jsou:
• účetní firma:Ing. Alena Válková, Nymburk, V Zahrádkách 1636/15, PSČ 28802
• Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. OSPOD, Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy.

6. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte veškerá práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
• právo proti zpracování osobních údajů se odvolat,
• právo osobní údaje opravit či doplnit,
• právo požadovat omezení zpracování,
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
• právo požadovat přenesení údajů,
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech,
• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Žádný z Vašich osobních údajů nemůže být opraven či vymazán, pokud by tím byla narušena některá ze zákonných povinností správce osobních údajů.

Tyto informace o ochraně osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 05. 2018 a mohou být průběžně aktualizovány.
Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů Vám budou předány srozumitelně a jasně vždy v rámci poskytování našich služeb.