Preventivní semináře pro základní školy ON-LINE

Jedná se o 2 hodinové preventivní setkání pro žáky 4. – 9. ročníku základních škol, které probíhá na platformě Zoom nebo na jiné, školou využívané platformě. Realizovat je možné libovolný počet seminářů v jedné třídě, s ohledem na preventivní dopad doporučuje alespoň dvě setkání pro konkrétní třídu. 

Setkání jsou vedena interaktivní formou, akcentují aktivní zapojení účastníků. S kolektivem pracuje dvojice lektorů, kteří splňují kvalifikaci pracovníka v primární prevenci ve školství dle Standardů odborné způsobilosti MŠMT. V programu jsou využita krátká videa a další obrazový materiál. 

Realizace preventivní semináře předpokládá přítomnost třídního pedagoga na on-line setkání. Třídní pedagog je pevnou součástí kolektivu a odborník na potřeby své třídy, proto má pro realizaci setkání i jeho preventivní dopad nezastupitelnou roli.

Témata on-line seminářů jsou zaměřena na aktuální potřeby třídních kolektivů, odrážejí a reflektují důvody přerušení prezenční výuky. V programu je kladen ještě vyšší důraz na rozvoj a posilování sociálních dovedností (např. schopnost čelit tlaku ze strany okolí, vytvářet přátelské vztahy, dovednost rozhodování), intrapsychických dovedností (např. zvládání frustrace, stresu, zátěže, hněvu, zvyšování zdravého sebeuvědomování, práce s emocemi), komunikace a zdravých vztahů v kolektivu i na dálku, výraznou roli zde hraje také prvek relevantního ocenění.

Obsahem jsou témata týkající se práce s emocemi a jejich prožíváním, podpory kolektivu přes distanci, která ho obklopuje, mezilidských vztahů situaci navzdory. V průběhu celého programu je kladen důraz na společný prožitek a vědomí vzájemné podpory. 

 

Cena: 3 500 Kč/1 seminář/1 třída

Anotace nabízených témat a jejich rozložení do ročníků:

KAŽDÝ SÁM, ALE STÁLE SPOLU

Cílem bloku je vést žáky k otevřené komunikaci a k vytvoření bezpečného prostoru pro společné sdílení nejen emocí a pocitů, ale také názorů, myšlenek či postřehů. Během bloku vedeme žáky k diskuzi o vhodném a nevhodném chování ve škole, uvědomění si vlastního chování ve třídě. Hlavním smyslem pracovního online bloku je zvědomení toho, že i přesto, že žáci nejsou fyzicky spolu ve třídě, principy slušného chování, dobré vztahy, spolupráce a komunikace jsou klíčovými pro fungování kolektivu a je potřeba na nich neustále pracovat. Techniky jsou orientovány na poznání sebe sama, svých potřeb a současně i vnímání potřeb druhých.

MY SE MÁME… (emoce)

Hlavním záměrem bloku je práce s intenzivními emocionálními stavy, které jsou primárně vnímány jako ‚nevhodné‘ (zlost, odpor, strach, smutek). Jednotlivé techniky podporují naladění na vlastní emoce, uvědomění si vlastního prožívání a jejich následné pojmenování. Cílem je seznámit žáky s okamžitými a dlouhodobými vyrovnávacími strategiemi případných stresových situací a vyzdvižení náročných životních situací jakožto příležitostí k rozvoji.

MY SE MÁME… (vztahy)

Hlavním tématem bloku je obnova třídního kolektivu, jeho fungování a mezilidské vztahy. Program reaguje na situaci týkající se distanční výuky a jejich dopadů na třídní kolektiv, který v době plné změn přetrvává. V bloku je reflektováno těšení se a sdílení případných obav a očekávání týkajících se návratu do školy. Záměrem je naladit žáky na společnou práci a podpořit je ve zvědomení vlastní pozice a vlastních potřeb v rámci kolektivu a zároveň je vést k zodpovědnosti za své chování. Důraz je kladen i na konkrétní situace z prostředí školy. 

EMOCE

Blok je zaměřen zejména na práci s emocemi a zvládání náročných životních situací. Žáci jsou za pomocí interaktivních technik vedeni k pojmenovávání, rozpoznávání emocí a hledání účinných strategií pro jejich zvládání. Emoce jsou přirozenou lidskou součástí a zejména v náročných situacích je třeba s nimi umět vědomě pracovat a pečovat tak o svou psychickou pohodu. Cílem bloku je tedy také hledání vlastních vyrovnávacích strategií.

LÍTÁME V TOM VŠICHNI 

Blok je zaměřen především na mezilidské vztahy, a to s akcentem na kritické myšlení, předsudky a problematiku prvního dojmu. Žáci jsou za pomoci interaktivní techniky vedeni k vlastnímu kritickému uvažování, k rozhodování na základě objektivních informací, ale i ke zvažování a rozeznávání vlastních subjektivních pocitů. Cílem bloku je uvědomění aspektů, které dotvářejí naše úvahy o vlastním životě a příbězích, které žijí lidé v našem okolí. V tématu bloku se také dotýkáme emocí, vedeme žáky k jejich pojmenování, zároveň využíváme netradiční formy prezentace a blok se tematicky taktéž dotýká „online“ prostoru a jeho rizik.

Rozložení témat do ročníků

 

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Každý sám, ale stále spolu

X

X

       

My se máme (emoce)

   

X

X

   

My se máme (vztahy)

   

X

X

   

Emoce

X

X

X

X

X

X

Lítáme v tom všichni

       

X

X

Jakákoliv jednorázová akce není považována za efektivní prevencí. Efektivní primární prevence znamená konat komplexně a dlouhodobě, zvažte prosím zapojení do Programů všeobecné dlouhodobé primární prevence na základních školách s certifikací odborné způsobilosti MŠMT.