K-centrum Mladá Boleslav

Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované ambulantní formou.

 +420 724 290 697

pondělí - pátek, 10:00 - 17:00

30 klientů/den

Poslání

K-centrum Mladá Boleslav je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám. Služby jsou poskytovány odborně, v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům K-centra vést a rozvíjet běžný způsob života. Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví.

Stručná nabídka služeb

  • Kontaktní práce: Kontaktní prací rozumíme specifický druh kontaktu s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru. Odehrává se během klientovy návštěvy v zařízení.
  • Základní sociální poradenství: Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí, a to i těm, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.
  • Harm reduction program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.
  • Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na hepatitidu typu B a C a vir HIV. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
  • Informační servis: Poskytování informací z oblasti méně rizikového užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.
  • Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.
  • Poradenství: Poradenstvím v K-centru rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.
  • Možnost využití telefonu a internetu: Využití internetu a telefonu nabízíme za účelem obstarávání běžných záležitostí a udržení kontaktu se sociálním prostředím.
  • Hygienický servis: Služba je určená klientům, kteří nemají možnost vykonávat osobní hygienu včetně praní prádla např. z důvodu bezdomovectví, nedostupnosti podobných služeb apod.
  • Korespondence: Jedná se o možnost být v kontaktu se zařízením prostřednictvím korespondence.
  • Nácvik dovedností: Jedná se o nácvik praktických dovedností, jejichž osvojením a rozvojem klient udržuje osobní a sociální dovednosti, které podporují jeho integraci do společnosti. Patří mezi ně například komunikace a jednání s institucemi a zaměstnavateli, tvorba životopisu, nácvik uživatelských dovedností v práci na PC apod.
  • Situační intervence: Jedná se o sociálně terapeutickou práci v konkrétních situacích, při kterých pracovník vstupuje do interakcí, které nastávají mezi uživateli služby, přináší podněty a reflektuje danou situaci.
  • Samospráva: Jde o výkon prací spojených s provozem K-centra, zejména úklidových prací a dalších pomocných prací.
  • Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.

Služby jsou poskytovány zdarma.

Cíle

Cíle ve vztahu ke klientům:

  • Minimalizace zdravotních a sociálních rizik, která vyplývají z užívání drog.
  • Motivace uživatelů drog ke změně životního stylu směrem ke stabilizaci zdravotního stavu a sociální situace.
  • Motivace uživatelů drog k abstinenci, zvyšování informovanosti o metodách a smyslu léčby.
  • Poskytování podpory osobám blízkým uživatelům drog.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

  • Prevence výskytu infekčních chorob (zejm. hepatitid, HIV/AIDS).
  • Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu.

Cílová skupina

Uživatelé drog

Osoby blízké uživatelům drog (partneři, rodinní příslušníci, přátelé aj.)

Principy

Nízkoprahovost

Potřebnost

Bezpečí a důstojnost

Odbornost

Spolupráce

 

 Ondřej Šulc, DiS. – vedoucí centra

Tým

  • Mgr. et Bc. Lenka Pasecká – kontaktní pracovnice
  • Zuzana Bednářová – pracovnice centra
  • Jaroslav Vdovičík - pracovník centra

Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Sociální služba je spolufinancována ze Středočeského kraje.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory města Mladá Boleslav.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory ŠkoEnergo Fin.

Projekt „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“

Naše organizace prostřednictvím K-centra Mladá Boleslav je zapojena do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma  hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.