Nklub 15Sociální služba pro děti a mladé lidi z Nymburka a blízkého okolí, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou jakoukoli nepříznivou sociální situací ohroženi. Služba je poskytována ambulantní formou.


Adresa: Zbožská 1729, 288 02 Nymburknklub-fb-qr-na-web

vchod z ulice Generála Antonína Sochora (mapa)
tel.: +420 731 615 05

e-mail: nzdm.nbk@os-semiramis.cz


Provozní doba v červenci a srpnu:

 • Pondělí, 10:00 – 12:00 otevřen N klub pro skupinu 6 – 11 let, 10.00 – 14:00 otevřen N klub pro skupinu 12 – 22 let, 14:00 – 17:00 individuální konzultace
 • Úterý, 9:00 – 16:00 individuální konzultace
 • Středa, 10:00 – 12:00 otevřen N klub pro skupinu 6 – 11 let, 12.00 – 14:00 otevřen N klub pro skupinu 12 – 22 let, 14:00 – 17:00 individuální konzultace
 • Čtvrtek, 11:00 – 14:00 individuální konzultace, 14:00 – 18:00 otevřen N klub pro skupinu 12 – 22 let

Facebook: N klub Nymburk


Poslání:
Posláním N klubu je poskytovat ambulantní služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 22 let ohroženým společensky nežádoucími jevy, poskytovat jim bezpečný prostor, nabízet podporu a pomoc v obtížných životních situacích a usilovat o pozitivní změnu v jejich životě. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba je poskytována v Nymburce.

Stručná nabídka služeb:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: Tento soubor služeb obsahuje širokou škálu činností a aktivit, počínaje pobytem v klubu, který je časově omezen otevírací dobou, přes volnočasové aktivity, až po podporu při přípravě do školy. Pro děti a mladé lidi připravujeme a realizujeme volnočasové aktivity a zároveň je také podporujeme v jejich samostatném organizování volného času. Je pro ně k dispozici vybavení klubu, např. počítače, stolní fotbal, šipky, sportovní potřeby, deskové hry, výtvarné potřeby, drobné nářadí apod. Našim klientům pomáháme s přípravou do školy, zpracováním školních projektů či domácích úkolů. Rozvíjíme jejich kompetence k učení, stejně tak i další kompetence, které dětem a mladým lidem pomohou v lepší orientaci a fungování v rámci svého sociálního prostředí (rodina, školní třída, vrstevnická skupina…). Jedná se zejména o kompetenci k řešení problémů.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Dětem a mladým lidem zprostředkováváme kontakt nejen v rámci komunity a vrstevnických skupin, ale i s institucemi, úřady nebo školou.
 • Sociálně terapeutické činnosti: Cílové skupině poskytujeme socioterapeutické činnosti, které vedou k utváření vlastní identity, k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování. Tyto činnosti mohou probíhat buď formou individuální (případová práce, intervence), nebo skupinovou (zážitkový program, tematický diskusní program, sebezkušenostní a podpůrné skupiny). Nejčastěji probíranými tématy jsou škola, vztahy (partnerské, v rodině), návykové látky, volný čas, práce a finance, zdraví a sex. Pracovníci N klubu poskytují pomoc v krizi.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Poskytujeme pomoc při vyřizování běžných osobních záležitostí, zprostředkováváme další služby, nabízíme doprovod do institucí.
 • Základní sociální poradenství: Jedná se o základní sociální službu. Dětem a mladým lidem poskytujeme informační servis v oblastech škola, zdraví a zdravotní péče, rizikové chování a jiné. Podáváme informace, jak využít další možnosti v oblasti sociálních služeb.

Cílová skupina:

Děti a mladí lidé ve věku 6–22 let, kteří:

a) Zažívají nepříznivé sociální situace

 • konfliktní společenské situace
 • obtížné životní události
 • omezující životní podmínky

b) Vztahují se k nim další charakteristiky

 • Nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit.
 • Vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče.
 • Dávají přednost pasivnímu trávení volného času.
 • Dávají přednost trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu.
 • Mají životní styl, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí a kvůli kterému se mohou dostávat do konfliktů

Cíl:
Cílem služby je zlepšit kvalitu života dětí a mladých lidí předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Dílčí cíle:

 • Zvyšování a podpora pozitivních sociálních schopností a dovedností dětí a mládeže.
 • Zlepšování kvality života dětí a mládeže.
 • Snižování sociálních rizik, která vyplývají ze způsobu života a životního prostředí dětí a mladých lidí.
 • Podpora sociálního začlenění dětí a mládeže do vrstevnické skupiny i společnosti jako celku, včetně účasti na komunitním dění.
 • Zabezpečení lepší orientace v jejich sociálním prostředí.

Principy poskytování služeb:

 • Nízkoprahovost
 • Dostupnost a otevřenost
 • Bezpečí a odbornost
 • Potřebnost

Kapacita: 20 kontaktů/den


Tým:

 


 • Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR.
 • Realizace projektu proběhla s přispěním Středočeského kraje.
 • Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk.